Stichting A.J. van Rumpt

IMG_6883

Visie

De heer A.J. van Rumpt (1914-2011) nam samen met zijn echtgenote Mevrouw H.S. van Rumpt-Mulder (1934-2017) het initiatief tot oprichting van de Stichting na een jarenlange bedrijfsmatige betrokkenheid bij de landbouw in ontwikkelingslanden. Hierbij bleek dat het verstrekken van directe hulp aan kleinere landbouwers-ondernemers zeer effectief en noodzakelijk kan zijn. Vooral het gebruik van goede handgereedschappen en verantwoorde vormen van mechanisatie voor de grondbewerking, de watervoorziening, het zaaien en poten, evenals onkruidbestrijding en naoogst-bewerkingen vormen onder andere speciale aandachtsgebieden.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige land- en tuinbouwprojecten voor het verbeteren van de primaire voedselproductie in het algemeen en een betere benutting van de bodem als natuurlijke hulpbron in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. Fondsen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van technische hulpmiddelen zoals werktuigen, gereedschappen en apparatuur voor irrigatie, met inbegrip van kennisontwikkeling en -verspreiding voor het doelmatig gebruik van deze hulpmiddelen;

2. Fondsen beschikbaar te stellen voor projecten bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor grondbewerking;

3. Fondsen beschikbaar te stellen voor studenten uit ontwikkelingslanden voor het vergaren van kennis bij Nederlandse kennisinstellingen voor de toepassing van die kennis in ontwikkelingslanden

karan-mandre-pZGVVnrVWLc-unsplash gyan-shahane-aizw9WpU0GE-unsplash

Missie

Het streven van de Stichting A.J. van Rumpt is een optimale besteding van de beschikbaargestelde middelen, waartoe de Stichting lokale controle verlangt op de bestedingen, naast voortgangsrapportage en verslaggeving van de uiteindelijke resultaten.

Middelen

De middelen van de Stichting worden hoofdzakelijk gevormd door de gerealiseerde beleggingsopbrengsten en slechts beperkt aangevuld door bijdragen en subsidies, naast legateringen en schenkingen. Bedragen worden zorgvuldig en risicomijdend belegd en de zogenaamde pay-out bedraagt vrijwel 100% van de jaarlijkse inkomsten als voornoemd, waardoor het uitkeringenbeleid voor de toekomst wordt veiliggesteld. en-ji-dwqkBtqZNcs-unsplash