Stichting A.J. van Rumpt

Visie
De heer A.J. van Rumpt (1914-2011) nam samen met zijn echtgenote Mevrouw H.S. van Rumpt-Mulder (1934-2017) het initiatief tot oprichting van de Stichting na een jarenlange bedrijfsmatige betrokkenheid bij de landbouw in ontwikkelingslanden. Hierbij bleek dat het verstrekken van directe hulp aan kleinere landbouwers-ondernemers zeer effectief en noodzakelijk kan zijn. Vooral het gebruik van goede handgereedschappen en verantwoorde vormen van mechanisatie voor de grondbewerking, de watervoorziening, het zaaien en poten, evenals onkruidbestrijding en naoogst-bewerkingen vormen onder andere speciale aandachtsgebieden.

Doelstelling
De Stichting A.J. van Rumpt werd in mei 1987 opgericht met als voornaamste doelstelling het financieel ondersteunen van kleinschalige landbouwprojekten gericht op de verbetering van de voedselproductie in ontwikkelingslanden.

Missie
Het streven van de Stichting A.J. van Rumpt is een optimale besteding van de beschikbaargestelde middelen, waartoe de Stichting lokale controle verlangt op de bestedingen, naast voortgangsrapportage en verslaggeving van de uiteindelijke resultaten.

Middelen
De middelen van de Stichting worden hoofdzakelijk gevormd door de gerealiseerde beleggingsopbrengsten en slechts beperkt aangevuld door bijdragen en subsidies, naast legateringen en schenkingen. Bedragen worden zorgvuldig en risicomijdend belegd en de zogenaamde pay-out bedraagt vrijwel100% van de jaarlijkse inkomsten als voornoemd, waardoor het uitkeringenbeleid voor de toekomst wordt veiliggesteld.
Projecten

Aangezien wij niet over een gericht netwerk beschikken en dat ook niet zelf willen opbouwen, maken wij gebruik van de kanalen van veel andere organisaties om onze doelstellingen te bereiken. Deze organisaties zijn in een viertal groepen onder te verdelen te weten Overheden, NGO’s, kleinere organisaties en particulieren in Europa en organisaties in het land zelf. 

Per project wordt gemiddeld een bedrag van ongeveer € 5.000,- beschikbaar gesteld aan deskundigen werkzaam in ontwikkelingslanden en al dan niet in dienst van Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en instituten verbonden aan landbouwuniversiteiten, maar ook aan particulieren en organisaties in de ontwikkelingslanden zelf. 

Sinds de oprichting werden tientallen projecten door de Stichting A.J. van Rumpt ondersteund in diverse landen in met name Centraal Afrika, Zuid-Oost Azië, Zuid-Amerka en Oost-Europa. Onderstaand een beperkt overzicht van gesponsorde projecten;


Wanneer ook u zich kunt vinden in de doelstellingen van de Stichting A.J. van Rumpt en belangstelling hebt voor het financieel ondersteunen van de projecten, waaraan de stichting na zorgvuldige afweging subsidie verleent, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening IBAN NL60 RABO 0302 7533 38 t.n.v. de Stichting A.J. van Rumpt.
Bestuur
F.M. Beunke
Voorzitter sinds 2015
(Penningmeester  1989-2015)
Dr. ir. P.  Lerink
Secretaris sinds 2016

Th. Gille
Penningmeester sinds 2015

Prof. ir. U.D. Perdok
Bestuurslid sinds 2005

Dr. ir. W.B. Hoogmoed
Bestuurslid sinds 2018
Mw. A. Buth-Pons
Bestuurslid sinds 2019

Voormalige bestuursleden:
A. J. van Rumpt †
Oprichter en Voorzitter
1987 - 1999

Adviseur
1999 - 2011
Drs. B. Botman †
Secretaris
1987 - 2003
J. ter Haar
Bestuurslid
1996 - 1999

Voorzitter
1999 - 2014
Mevrouw H.S. van Rumpt - Mulder †
Beschermvrouwe
1987 - 2017
Ir. G.J. Poesse
Bestuurslid
1987 - 2018

Contact

Stichting A.J. van Rumpt

P/a De heer Dr. Ir. P. Lerink
Laan van Moerkerken 85
3271 AJ Mijnsheerenland

Het formulier is verzonden, hartelijk dank!

Downloads
Let op:  bij enkele internet-browsers of -instellingen lijkt het alsof er een "leeg" document tevoorschijn komt. In dat geval, klik op "downloaden" of op de knop linksboven in de zwarte balk.